1. Algemeen

1.1 Meer dan make-up is gevestigd in Den Haag en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82030731. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, werkzaamheden en levering van diensten tussen Meer dan make-up en opdrachtgevers. Meer dan make-up accepteert geen Algemene Voorwaarden van derden, tenzij schriftelijk overeengekomen.

1.2 De rechtsverhouding tussen Meer dan make-up en de opdrachtgever is de overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in Artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (Bw). De overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zullen zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

1.3 Meer dan make-up behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe voorwaarden op de hoogte gebracht.

2. Boekingen

2.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Meer dan make-up aanvaardt.

2.2 Bij het maken van een boeking stemt de opdrachtgever in met de Algemene Voowaarden van Meer dan make-up.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan eventuele druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 (veertien) dagen, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 De overeenkomst tussen Meer dan make-up en de opdrachtgever komt tot stand door toezending van een schriftelijke opdrachtbevestiging (al dan niet per e-mail), en/of het door de opdrachtgever ondertekenen van een door Meer dan make-up toegestuurde offerte.

3. Tarieven

3.1 De op de website vermelde tarieven zijn standaardtarieven van gemiddelde basisbehandelingen. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan Meer dan make-up hiervan afwijken en een maatwerkaanbieding maken. Dit zal vooraf door Meer dan make-up kenbaar gemaakt worden.

3.2 Alle door Meer dan make-up vermelde tarieven zijn in principe bedoeld voor consumenten en derhalve inclusief BTW. Voor zakelijke overeenkomsten zal desgewenst door Meer dan make-up een schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van commerciële tarieven exclusief BTW.

3.3 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.

3.4 Voor werkzaamheden tussen 22.00 en 6.00 uur zal Meer dan make-up 200% van het basis uurtarief berekenen.

3.5 Voor werkzaamheden die aanvangen voor 6:00 zal Meer dan make-up een toeslag van €45 berekenen.

3.6 Mocht de visagist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of kan de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt €25 per uur.

3.7 Door Meer dan make-up gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van €0,21 per kilometer vanaf 2512 JB.

3.8 Indien de totale reistijd langer is dan 60 minuten kan door Meer dan make-up een reistijdvergoeding in rekening worden gebracht van €35 per uur, waarbij het eerste reis uur niet in rekening wordt gebracht.

3.9 Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3.10 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Meer dan make-up.

4. Betaling

4.1 De boeking is pas definitief indien het totale factuurbedrag voldaan is, tenzij anders door Meer dan make-up is aangegeven. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan binnen de vervaltermijn zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Meer dan make-up.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na aangegeven vervaldatum op een door Meer dan make-up aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Meer dan make-up is aangegeven.

4.3 Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.

4.4 Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de bruidsopdrachten, vindt er door de opdrachtgever betaling van het totale factuurbedrag in twee termijnen plaats. De eerste termijn van 30% van het factuurbedrag vervalt twee weken na ontvangst van het boekingsformulier. De slottermijn vervalt uiterlijk twee weken na de proefsessie.

4.5 Voor alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de opdrachtgever, geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.

4.6 Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling achteraf via factuur plaatsvindt.

4.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

4.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Meer dan make-up moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Meer dan make-up te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Een garantie voor beschikbaar kan nimmer worden gegeven.

5.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

5.3 Indien Meer dan make-up door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbetaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. In geval van overmacht kan de wederpartij Meer dan make-up niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Meer dan make-up zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Meer dan make-up is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Meer dan make-up is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

6.3 Meer dan make-up sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Meer dan make-up en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Meer dan make-up kunnen worden toegerekend.

6.4 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Meer dan make-up is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

6.5 Ondanks dat Meer dan make-up dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan een allergische reactie ontstaan. Meer dan make-up is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

7. Onderzoek, klachten en reclames

7.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Meer dan make-up te worden ingediend.

7.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Meer dan make-up, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

7.3. Meer dan make-upis ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

8. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

8.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Meer dan make-up gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/try-out, is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/try-out verschuldigd. De kosten zijn op basis van de dan geldende prijzen voor een proefsessie, genoemd op de website van Meer dan make-up. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

8.2 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%.

b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.

c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.

d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meer dan make-up is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meer dan make-up.

9.3 Opdrachtgever gaat per definitie akkoord met het publiceren van gemaakte foto’s of afbeeldingen op de website van Meer dan make-up. Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen publicatie, kan dit op elk moment kenbaar gemaakt worden, zowel voorafgaand aan de opdracht als achteraf. Meer dan make-up zal in dat geval reeds gepubliceerde foto’s bij eerstvolgende gelegenheid verwijderen. Reclames of schadeclaims als gevolg van publicatie worden door Meer dan make-up afgewezen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.meerdanmakeup.nl op deze pagina.

Slotbepaling

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Evelien Vleeshouwers te mogen claimen of te veronderstellen.

Evelien Vleeshouwers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.meerdanmakeup.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Evelien Vleeshouwers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.